Konkursy

Regulamin konkursów „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki Beskidzkiej” i „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”

 

Ustala się ujednolicone dla wszystkich uczestników zasady organizowania konkursów, plebiscytów, typowania, rozdawania nagród za poœrednictwem kuponów oraz krzyżówek, dalej zwanych konkursem.

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursów jest Wydawnictwo Prasa Beskidzka Sp. z o.o. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sšd Rejonowy Bielska-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego pod numerem KRS 0000144865, zwane dalej Organizatorem.
Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich konkursów, organizowanych dla czytelników „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki Beskidzkiej” lub „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” dla których nie został ustanowiony odrębny regulamin.

Dla konkursów, dla których został stworzony odrębny szczegółowy regulamin, niniejszy regulamin ma zastosowanie jedynie w tych kwestiach, które nie zostały uregulowane w odrębnym, szczegółowym regulaminie dla konkretnego konkursu.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać mogš wyłšcznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Z konkursu wyłšczeni sš pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

III. ZASADY KONKURSU

Szczegółowe zasady konkursów sš każdorazowo publikowane na łamach gazet: „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki Beskidzkiej” lub „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” i na stronach internetowych ww. gazet.

W każdym z konkursów, których dotyczy niniejszy regulamin mogš wzišć udział osoby, które w dniu edycji konkursu zakupiły aktualne wydanie „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki Beskidzkiej” lub „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”, w którym zamieszczone były zasady konkursu i odpowiedziały prawidłowo na pytanie konkursowe w sposób wskazany w opisie do konkursu, tj. listownie, telefonicznie lub osobiœcie, z zachowaniem podanego w informacji konkursowej terminu.

W informacji konkursowej wskazany jest również termin rozwišzania konkursu oraz sposób wyłonienia zwycięzców konkursu.

 

  1. NAGRODY I ICH ODBIÓR

Opis nagród rzeczowych, jakie sš możliwe do wygrania w ramach konkursu, podany jest w informacji konkursowej.

Nagrody opodatkowane sš zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Każdy czytelnik, bioršcy udział w jednym konkursie uprawniony jest do odbioru tylko jednej nagrody (jednego zestawu nagród) na kwartał. W przypadku, gdy w danym dniu na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki Beskidzkiej” i „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” zorganizowany jest więcej niż jeden konkurs, każdy czytelnik może wygrać tylko jednš nagrodę, nawet wówczas, gdy bierze udział w więcej niż jednym konkursie, którego dotyczy niniejszy regulamin. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konkursów, dla których ustanowione zostały odrębne regulaminy, a niniejszy regulamin nie ma do nich zastosowania.

Nagrody będš do odbioru w siedzibie organizatora, w Cieszynie przy ul. Ks. I. Œwieżego 8, w Bielsku-Białej, przy ul. Dubois 4, w Suchej Beskidzkiej, Rynek 10 i w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 3, w dni powszednie (od poniedziałku do pištku), w godzinach od 8.00 do 16.00, po wczeœniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. Organizator ma prawo do wyboru innych godzin oraz miejsca odbioru nagród.

Czytelnik, będšcy zwycięzcš konkursu jest zobowišzany do odbioru nagrody w terminie 30 dni od daty opublikowania przez organizatora wyników konkursu.

W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym 30-dniowym terminie następuje przepadek nagrody.

Przy odbiorze nagrody czytelnik zobowišzany jest do przedstawienia aktualnego egzemplarza „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki Beskidzkiej” lub „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” – zgodnie z informacjš o konkursie zamieszczonš w tych tygodnikach, a także dokumentu tożsamoœci.
Organizator zastrzega sobie możliwoœć zażšdania od zwycięzcy pokwitowania odbioru nagrody na stosownym formularzu.

W przypadku, gdy zwycięzca nie może osobiœcie stawić się po odbiór nagrody, może upoważnić do odbioru nagrody osobę trzeciš. Pisemne upoważnienie powinno w swej treœci zawierać imię i nazwisko zwycięzcy oraz osoby upoważnionej, a także ich adresy zamieszkania, oraz numer i serię dokumentu tożsamoœci. Osoba upoważniona winna stawić się po odbiór nagrody z dokumentem tożsamoœci.

Zwycięzcy spoza Cieszyna, Bielska-Białej, Suchej Beskidzkiej lub Wadowic, nie zamieszkujšcy najbliższych okolic tych miast, mogš zwrócić się do organizatora na piœmie bšdŸ telefonicznie, w terminie zakreœlonym wyżej, o przesłanie nagrody pocztš, lub pocztš kurierskš, na koszt organizatora, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nagrodę stanowiš bilety lub zaproszenia do kina lub imprezę rozrywkowš, która odbywa się w Cieszynie, Bielsku-Białej, Suchej Beskidzkiej lub Wadowicach, osoby te będš miały możliwoœć wyłšcznie osobistego odbioru nagrody lub ewentualnie przez osobę upoważnionš.

Nagrody przyznane w konkursie nie podlegajš spieniężeniu oraz wymianie na inne nagrody.
Nagrody przyznane w konkursie w postaci biletów wstępu, zaproszeń na koncerty, imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz do kina nie sš przeznaczone na sprzedaż.

Organizator może odmówić wydania nagrody w przypadku, gdy poweŸmie uzasadnione podejrzenie, że osoba uprawniona do odbioru nagrody osobiœcie lub przy pomocy osób trzecich bierze udział w konkursach, organizowanych przez organizatora jedynie w celu osišgnięcia zysków, w szczególnoœci w celu sprzedaży nagrody.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin konkursu jest udostępniony do wglšdu w siedzibie organizatora, a także na stronach internetowych www.gzc.cieszyn.pl, www.kronika.beskidzka.pl i www.malopolska.beskidzka.pl

 

Przystšpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacjš warunków niniejszego regulaminu.

E-wydanie