Konkursy

Regulamin konkursów „Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej”, „Kroniki Beskidzkiej”, „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” i „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”.

 

Ustala się ujednolicone dla wszystkich uczestników zasady organizowania konkursów, plebiscytów, typowania, rozdawania nagród za poœśrednictwem kuponów oraz krzyżówek, dalej zwanych konkursem.

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursów jest Wydawnictwo Prasa Beskidzka Sp. z o.o. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielska-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144865, zwane dalej Organizatorem.
Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich konkursów, organizowanych dla czytelników „Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej”, „Kroniki Beskidzkiej”, „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” lub „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, dla których nie został ustanowiony odrębny regulamin.

Dla konkursów, dla których został stworzony odrębny szczegółowy regulamin, niniejszy regulamin ma zastosowanie jedynie w tych kwestiach, które nie zostały uregulowane w odrębnym, szczegółowym regulaminie dla konkretnego konkursu.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Z konkursu wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

III. ZASADY KONKURSU

Szczegółowe zasady konkursów są każdorazowo publikowane na łamach gazet: „Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej”, „Kroniki Beskidzkiej”, „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” lub „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” i na stronach internetowych ww. gazet.

W każdym z konkursów, których dotyczy niniejszy regulamin mogą wziąć udział osoby, które w dniu edycji konkursu zakupiły aktualne wydanie „Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej”, „Kroniki Beskidzkiej”, „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” lub „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, w którym zamieszczone były zasady konkursu i odpowiedziały prawidłowo na pytanie konkursowe w sposób wskazany w opisie do konkursu, tj. listownie, telefonicznie lub osobiœście, z zachowaniem podanego w informacji konkursowej terminu.

W informacji konkursowej wskazany jest również termin rozwiązania konkursu oraz sposób wyłonienia zwycięzców konkursu.

 

  1. NAGRODY I ICH ODBIÓR

Opis nagród rzeczowych, jakie są możliwe do wygrania w ramach konkursu, podany jest w informacji konkursowej.

Nagrody opodatkowane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Każdy czytelnik, biorący udział w jednym konkursie, uprawniony jest do odbioru tylko jednej nagrody (jednego zestawu nagród) na kwartał. W przypadku, gdy w danym dniu na łamach „Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej”, „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki Beskidzkiej” lub „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” zorganizowany jest więcej niż jeden konkurs, każdy czytelnik może wygrać tylko jedną nagrodę, nawet wówczas, gdy bierze udział w więcej niż jednym konkursie, którego dotyczy niniejszy regulamin. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konkursów, dla których ustanowione zostały odrębne regulaminy, a niniejszy regulamin nie ma do nich zastosowania.

Nagrody będą do odbioru w siedzibie organizatora, w Bielsku-Białej, przy ul. Żywieckiej 118, w Cieszynie przy ul. Ks. I. ŒŚwieżego 8 i w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 3, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześœniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. Organizator ma prawo do wyboru innych godzin oraz miejsca odbioru nagród.

Czytelnik, będący zwycięzcą konkursu jest zobowiązany do odbioru nagrody w terminie 30 dni od daty opublikowania przez organizatora wyników konkursu.

W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym 30-dniowym terminie następuje przepadek nagrody.

Przy odbiorze nagrody czytelnik zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego egzemplarza „Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej”, „Kroniki Beskidzkiej”, „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” lub „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, – zgodnie z informacją o konkursie zamieszczoną w tych tygodnikach, a także dokumentu tożsamoœści.
Organizator zastrzega sobie możliwoœść zażądania od zwycięzcy pokwitowania odbioru nagrody na stosownym formularzu.

W przypadku, gdy zwycięzca nie może osobiśœcie stawić się po odbiór nagrody, może upoważnić do odbioru nagrody osobę trzecią. Pisemne upoważnienie powinno w swej treśœci zawierać imię i nazwisko zwycięzcy oraz osoby upoważnionej, a także ich adresy zamieszkania, oraz numer i serię dokumentu tożsamoœści. Osoba upoważniona winna stawić się po odbiór nagrody z dokumentem tożsamoœci.

Zwycięzcy spoza Żywca, Bielska-Białej, Suchej Beskidzkiej, Wadowic lub  Cieszyna nie zamieszkujący najbliższych okolic tych miast, mogą zwrócić się do organizatora na piœśmie bądźŸ telefonicznie, w terminie określonym wyżej, o przesłanie nagrody pocztą, lub pocztą kurierską, na koszt organizatora, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nagrodę stanowią bilety lub zaproszenia do kina lub imprezę rozrywkową, która odbywa się w Żywcu Bielsku-Białej, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach lub Cieszynie, osoby te będą miały możliwośœć wyłącznie osobistego odbioru nagrody lub ewentualnie przez osobę upoważnioną.

Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają spieniężeniu oraz wymianie na inne nagrody.
Nagrody przyznane w konkursie w postaci biletów wstępu, zaproszeń na koncerty, imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz do kina nie są przeznaczone na sprzedaż.

Organizator może odmówić wydania nagrody w przypadku, gdy poweŸźmie uzasadnione podejrzenie, że osoba uprawniona do odbioru nagrody osobiœście lub przy pomocy osób trzecich bierze udział w konkursach, organizowanych przez organizatora jedynie w celu osiągnięcia zysków, w szczególnośœci w celu sprzedaży nagrody.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronach internetowych www.kronikazywiecka.pl,  www.kronika.beskidzka.pl, www.malopolska.beskidzka.pl oraz www.gzc.cieszyn.pl.

 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.