Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW „KRONIKI BESKIDZKIEJ”, „MAŁOPOLSKIEJ KRONIKI BESKIDZKIEJ”,  „ŻYWIECKIEJ KRONIKI BESKIDZKIEJ” I „GŁOSU ZIEMI CIESZYŃSKIEJ”

Ustala się ujednolicone dla wszystkich uczestników zasady organizowania konkursów, plebiscytów, typowania, rozdawania nagród za pośrednictwem kuponów oraz krzyżówek, dalej zwanych „konkursem”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursów jest Wydawnictwo Prasa Beskidzka Sp. z o.o. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielska-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144865, zwane dalej „Organizatorem”. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich konkursów, organizowanych dla czytelników „Kroniki Beskidzkiej”, „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”, „ Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej” i „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” dla których nie został ustanowiony odrębny regulamin.
Dla konkursów, dla których został stworzony odrębny szczegółowy regulamin, niniejszy regulamin ma zastosowanie jedynie w tych kwestiach, które nie zostały uregulowane w odrębnym, szczegółowym regulaminie dla konkretnego konkursu.

II. OSOBY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Z konkursu wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

III. ZASADY KONKURSU
Szczegółowe zasady konkursów są każdorazowo publikowane na łamach gazet: „Kroniki Beskidzkiej”, „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”, „ Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej” i „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” i na stronach internetowych ww. gazet. W każdym z konkursów, których dotyczy niniejszy regulamin mogą wziąć udział osoby, które w dniu edycji konkursu zakupiły aktualne wydanie „Kroniki Beskidzkiej”, „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”, „ Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej” lub „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, w którym zamieszczone były zasady konkursu i odpowiedziały prawidłowo na pytanie konkursowe w sposób wskazany w opisie do konkursu, tj. listownie, telefonicznie lub osobiście, z zachowaniem podanego w informacji konkursowej terminu.
W informacji konkursowej wskazany jest również termin rozwiązania konkursu oraz sposób wyłonienia zwycięzców konkursu.

IV. NAGRODY I ICH ODBIÓR
Opis nagród rzeczowych, jakie są możliwe do wygrania w ramach konkursu, podany jest w informacji konkursowej. Nagrody opodatkowane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Każdy czytelnik, biorący udział w jednym konkursie uprawniony jest do odbioru tylko jednej nagrody (jednego zestawu nagród) na dwa miesiące. W przypadku, gdy w danym dniu na łamach „Kroniki Beskidzkiej”, „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”, „ Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej” i „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” zorganizowany jest więcej niż jeden konkurs, każdy czytelnik może wygrać tylko jedną nagrodę, nawet wówczas, gdy bierze udział w więcej niż jednym konkursie, którego dotyczy niniejszy regulamin. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konkursów, dla których ustanowione zostały odrębne regulaminy, a niniejszy regulamin nie ma do nich zastosowania. Nagrody będą do odbioru w siedzibie organizatora, w Bielsku-Białej, przy ul. Dubois 4, w Cieszynie przy ul. Ks. I. Świeżego 8, w Suchej Beskidzkiej, Rynek 10 i w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 3, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. Organizator ma prawo do wyboru innych godzin oraz miejsca odbioru nagród. Czytelnik, będący zwycięzcą konkursu jest zobowiązany do odbioru nagrody w terminie 30 dni od daty opublikowania przez organizatora wyników konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym 30-dniowym terminie następuje przepadek nagrody.
Przy odbiorze nagrody czytelnik zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego egzemplarza „Kroniki Beskidzkiej”, „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”, „ Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej” lub „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” – zgodnie z informacją o konkursie zamieszczoną w tych tygodnikach, a także dokumentu tożsamości. Organizator zastrzega sobie możliwość zażądania od zwycięzcy pokwitowania odbioru nagrody na stosownym formularzu.
W przypadku, gdy zwycięzca nie może osobiście stawić się po odbiór nagrody, może upoważnić do odbioru nagrody osobę trzecią. Pisemne upoważnienie powinno w swej treści zawierać imię i nazwisko zwycięzcy oraz osoby upoważnionej, a także ich adresy zamieszkania, oraz numer i serię dokumentu tożsamości. Osoba upoważniona winna stawić się po odbiór nagrody z dokumentem tożsamości.
Zwycięzcy spoza Bielska-Białej, Suchej Beskidzkiej, Wadowic lub Cieszyna, nie zamieszkujący najbliższych okolic tych miast, mogą zwrócić się do organizatora na piśmie bądź telefonicznie, w terminie zakreślonym wyżej, o przesłanie nagrody pocztą, lub pocztą kurierską, na koszt organizatora, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nagrodę stanowią bilety lub zaproszenia do kina lub imprezę rozrywkową, która odbywa się w Bielsku-Białej, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach lub Cieszynie, osoby te będą miały możliwość wyłącznie osobistego odbioru nagrody lub ewentualnie przez osobę upoważnioną.
Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają spieniężeniu oraz wymianie na inne nagrody. Nagrody przyznane w konkursie w postaci biletów wstępu, zaproszeń na koncerty, imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz do kina nie są przeznaczone na sprzedaż.
Organizator może odmówić wydania nagrody w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie, że osoba uprawniona do odbioru nagrody osobiście lub przy pomocy osób trzecich bierze udział w konkursach, organizowanych przez organizatora jedynie w celu osiągnięcia zysków, w szczególności w celu sprzedaży nagrody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronach internetowych www.kronika.beskidzka.pl, www.malopolska.beskidzka.pl. www.kronikazywiecka.pl i www.gzc.cieszyn.pl

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.